Logo MojaObčina.si

Križevci

Deli
Ostalo
OBČINA KRIŽEVCI
Avtor: Bogomir Gaberc,

16. Seja občinskega sveta


                              OBČINSKI SVET

 

Številka: 032-01/2017-49

Datum: 11.1.2017 

 

                        V   A   B   I   L   O

  

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št.: 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF ),
 17. člena Statuta občina Križevci ( Ur. l. RS, št. 3/2015 ) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Križevci ( Ur. l. RS,  št. 3/2015 )

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

16.  SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

 

ki bo v sredo,  18. januarja 2017  ob 17.00 uri

v sejni Občine Križevci 

 

Za sejo predlagam naslednji   D N E V N I    R E D :

 

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta

  2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta

  3. Pregled dnevnega reda za 16. redno sejo občinskega sveta

  4. Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2017 – 1. branje

  5. Odgovori na vprašanja prejšnje seje

  6. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta

  7. Razno

  

Župan občine Križevci            

    mag. Branko Belec, l.r

  

Vabljeni:

 

- člani občinskega sveta

- Darinka Uršič, predsednica NO

- predstavniki javnih medijev

Oglejte si tudi